Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức tại Bình Phước

Cùng PHÚC DUY tìm hiểu về cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức tại Bình Phước.

Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
 1. Cổ tức là gì?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác; từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 2. Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020

  Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn; so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ thức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thường. Cổ thức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thường được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phầnưu đãi cổ tức.

 3. Quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

 1. Quyền tham dự và biểu quyết

  Căn cứ Khoản 3 Điều 117 và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020

  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãicổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trừ trường hợp khi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung; làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi; chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi; loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông quan nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

 2. Quyền nhận cổ tức

  Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt; hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau; khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ đông phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.

  Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận hai loại cổ tức là cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định thì cổ đông sẽ được nhân hàng năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, dù công ty đó có làm ăn thua lỗ thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức này vẫn sẽ được nhận cổ tức. Mức cổ tức cố định được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đã cổ tức. Còn đối với cổ tức thưởng thì được xác định được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

  Ngoài ra, cổ đông ưu đãi cổ tức có thể nhận phần tài sản còn lại tương ứng; với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.

 3. Quyền chuyển nhượng

  Cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền tự do trong việc; chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

  Trừ trường hợp về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập; hoặc Điều lệ công ty đó có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

 4. Quyền tiếp cận thông tin

  Điểm đ và e Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

  Cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông; có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/hoa-loi-loi-tuc-quyen-so-huu-hoa-loi-loi-tuc.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *