Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính – Nhiệm Vụ, Chức Năng Năm 2022

Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập…..
Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính – Nhiệm Vụ, Chức Năng Năm 2022
Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính – Nhiệm Vụ, Chức Năng Năm 2022

PHÚC DUY cung cấp các dịch vụ pháp lý gì ?

 1. Kiểm toán Báo cáo tài chính và những điều cơ bản cần nắm

  1.1.  Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì?

  Kiểm toán Báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và các Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên Báo cáo tài chính của đơn vị. 

  1.2. Các loại hình kiểm toán

  Theo chủ thể kiểm toán sẽ được phân thành 3 loại hình kiểm toán là: Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

  Hình 2: Các loại hình Kiểm toán
  Hình 2: Các loại hình Kiểm toán

  Do đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi kiểm toán cũng như các quy định pháp luật liên quan nên trong bài viết này chúng tôi chỉ xét đến loại hình phổ biến nhất hiện nay đó là kiểm toán Báo cáo tài chính do các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện hay còn gọi là kiểm toán độc lập.

 2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

  Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

  • Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba, là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục đích khác nhau:

  ·         Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.

  ·         Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

  ·         Đối với doanh nghiệp được kiểm toán, thông qua kiểm toán, họ mong muốn có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.

  ·         Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông, người góp vốn cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh.

  • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp người sử dụng hoặc người đọc báo cáo tài chính tăng độ tin cập với báo cáo tài chính và cũng giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

  Phạm vi công việc 

  • Những công việc, thủ tục kiểm toán cần thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đạt được mục tiêu kiểm toán.
  • Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.
  • Các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp được thu thập thông qua các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng các phương pháp như kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán.
 3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

  Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp

  Tiếp cận theo các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu như tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định… Theo phương pháp này nội dung kiểm toán và đối tượng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác định. Tuy nhiên các chỉ tiêu trên BCTC không hoàn toàn độc lập với nhau nên việc triển khai kiểm toán theo hướng này thường không đạt hiệu quả cao

  Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ

  Tiếp cận theo những chỉ tiêu có liên quan đến cùng loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ: Chu kỳ mua vào và thanh toán, bán hàng và thu tiền, nhân sự và tiền lương… Nội dung kiểm toán trong mỗi giai đoạn của chu kỳ này là kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên báo cáo tài chính của các chỉ tiêu có liên quan.

 4. Các phương pháp áp dụng khi kiểm toán báo cáo của đơn vị

  Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên thường dùng các phương pháp sau để thu thập bằng chứng kiểm toán:

  Thử nghiệm kiểm soát

  Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán để đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, việc này nhằm phát hiện và sửa chữa những sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu.

  Thử nghiệm cơ bản

  Là thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu. Thử nghiệm này chia ra làm 2 loại:

  – Thủ tục phân tích cơ bản.

  – Kiểm tra chi tiết.

 5. Quy trình thực hiện kiểm toán và các chuẩn mực kiểm toán liên quan

  Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán

  Giai đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch

          – Ở giai đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và xem xét các khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định có nên ký hợp đồng hay không.

          – Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập các thủ tục kiểm toán liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.

  Bước 2: Thực hiện thực hiện

  Thực hiện kiểm toán là giai đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục đích thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

          – Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

          – Thử nghiệm cơ bản (thực hiện các kiểm tra chi tiết đến các số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

  Bước 3: Hoàn thành kiểm toán

  Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp

  Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;

  Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định và tại nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

      Nơi nhận báo cáo
  CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế Cơ quan Thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
  1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x
  2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
  3. Các loại doanh nghiệp khác Năm x x x x
 6.  Tại sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY?

   Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.

  Công khai báo cáo tài chính.

  Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.

  Báo cáo ngân hàng

  Báo cáo đấu thầu

  Quyết toán thuế

   Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

 7.  Những lợi thế doanh nghiệp nhận được khi kiểm toán báo cáo tài chính của PHÚC DUY

  Đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm.

  Tư vấn nhanh chóng, chính xác.

  Được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành.

  Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hợp lý.

  Tư vấn miễn phí về tài chính kế toán và thuế

Xem thêm: https://phucduy.net/thanh-lap-doanh-nghiep/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-uy-tin-cua-cong-ty-phuc-duy.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *